AIDON

International Business ServicesAlgemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

AIDON International Business Services B.V.

Art. 1 Toepasselijkheid
1.1 Op alle offertes van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met AIDON International Business Services B.V., hierna aan te duiden als "opdrachtnemer", tot het beroepsmatig verrichten van werkzaamheden zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing.
1.2 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden of bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
1.3 De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op opdrachten met een repeterend karakter en op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst akkoord te zijn gegaan.
1.4 Onder de werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 1.1 zijn in ieder geval begrepen, maar daartoe niet beperkt, het voeren van bedrijfsadministraties, salarisadministraties, het verzorgen van fiscale aangiften, het samenstellen van (niet gecontroleerde) jaarrekeningen, het verstrekken van adviezen op fiscaal en administratief gebied, het verstrekken van algemene adviezen op gebied van management, personeelszaken, juridische structuren, liquidatie van een onderneming alsmede vertaalwerkzaamheden en het geven van adviezen in de ruimste zin van het woord.

Art. 2 Opdrachten en overeenkomsten
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend.
2.2 Opdrachten, en wijzigingen daarin, kunnen zowel mondeling als schriftelijk door de opdrachtgever worden verstrekt.
2.3 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. Mondelinge opdrachten zullen door de opdrachtnemer worden bevestigd.
2.4 Opdrachten, en wijzigingen daarin, zijn voor de opdrachtnemer pas bindend, indien zij schriftelijk door hem zijn aanvaard.
2.5 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de schriftelijke aanvaarding uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
2.6 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor het tijdig verstrekken van de opdracht, hetgeen duidelijk dient te blijken uit de schriftelijke opdracht dan wel uit de door de opdrachtnemer gehouden aantekeningen.
2.7 De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor niet tijdig uitgevoerde opdrachten indien dit veroorzaakt is door de opdrachtgever.
2.8 Opdrachten met een repeterend karakter worden geacht van kracht te blijven tenzij deze door de opdrachtgever bij aangetekend schrijven worden ingetrokken, met inachtneming van de inhoud van artikel 3.
2.9 Reclames inzake uitgevoerde opdrachten dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na uitvoering te worden ingediend.
2.10 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens welke de opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van de opdrachtnemer.
2.11 De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in lid 2.10 genoemde verplichting zal hebben voldaan.
2.12 De opdrachtnemer is gehouden de hem gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren zoals dat een goed opdrachtnemer betaamt.
2.13 De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop zijns inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd. De opdrachtnemer heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven in te lichten, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
2.14 De opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

Art. 3 Duur van de opdracht
3.1 Opdrachten tot het inrichten, voeren en/of bijhouden van een administratie alsmede (andere) opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig zich repeterende al dan niet licht van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.
3.2 Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.
3.3 Ieder der partijen kan te allen tijde de gegeven opdracht voor onbepaalde tijd met inachtneming van artikel 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 en 3.10 door opzegging doen eindigen. Rechterlijke tussenkomst is daartoe niet vereist.
3.4 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzegtermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden.
3.5 Opdrachten tot het samenstellen van de jaarrekening, de aangifte vennootschapsbelasting of de aangifte inkomstenbelasting worden geacht te zijn gegeven voor het lopende boekjaar alsmede alle daarop volgende boekjaren. Opzegging van een opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening, de aangifte vennootschapsbelasting of de aangifte inkomstenbelasting door ieder der partijen kan uitsluitend plaatsvinden per aangetekend schrijven minimaal drie maanden voor het begin van het betreffende boekjaar.
3.6 Een overeenkomst tot het verzorgen van de salarisadministratie wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door ieder der partijen uitsluitend worden opgezegd per aangetekend schrijven vóór 1 oktober van het lopende kalenderjaar ingaande op 1 januari van het volgende kalenderjaar
3.7 Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd mogen door opdrachtgever niet worden opgezegd.
3.8 Indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichtingen omschreven in deze algemene voorwaarden of anderszins uit de gesloten overeenkomst voortkomend is hij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist van rechtswege in gebreke. In dat geval, alsmede in geval de opdrachtgever in staat van faillissement is geraakt, surséance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of op enigerlei wijze bij opdrachtnemer de indruk wekt niet volgens goed koopmanschap te handelen, heeft de opdrachtnemer het recht de niet opzegbare opdracht alsmede de opdracht waarbij een opzegtermijn geldt zonder inachtneming daarvan op te zeggen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door de opdrachtnemer als gevolg van deze beëindiging van de opdracht te lijden schade.
3.9 Indien een partij een opdracht opzegt waarbij een opzegtermijn in acht moet worden genomen dient de opzegging, wil de opzeggende partij zich daarop kunnen beroepen, schriftelijk te geschieden.
3.10 Dit artikel laat de rechten van annulering als toegekend aan de opdrachtnemer in deze voorwaarden onverlet.

Art. 4 Kosten van dienstverlening
4.1 De kosten voor dienstverlening worden berekend door middel van de declaratiefactor uren (bestede tijd) keer het geldende standaard uurtarief welke varieert met de opleiding en ervaring van de betrokken werknemer, eventueel vermeerderd met gedane verschotten.
4.2 De kosten voor dienstverlening worden, tenzij anders is overeengekomen of anders uit de opdracht volgt, zoveel mogelijk middels gespecificeerde fakturen in rekening gebracht in de maand waarin de werkzaamheden zijn uitgevoerd, danwel in de maand volgende daarop, danwel op enig later tijdstip waarop de opdrachtnemer wenst te faktureren.
4.3 Reisuren worden volledig in rekening gebracht.
4.4 De door de opdrachtnemer gemaakte kosten (verschotten) worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten bestaan ondermeer uit de prijzen van te verwerken materialen, huren, declaraties van ingeschakelde derden en bijvoorbeeld vervoerskosten. Verhoging in de prijzen van materialen en huren en in de kosten van ingeschakelde derden en van vervoer, etcetera, worden aan de opdrachtgever doorberekend.
4.5 De opdrachtnemer houdt zich het recht voor om onder bepaalde omstandigheden, of bij eenmalige opdrachten boven € 500, slechts op vooruitbetaling te werken of tussentijdse fakturen uit te geven.

Art. 5 Betaling / reclame
5.1 De declaraties dienen binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan.
5.2 Indien de opdrachtgever het bedrag der declaratie, zoals door hem verschuldigd niet tijdig voldoet, is hij daarover met ingang van de datum waarop hij conform de bepaling van het vorige lid in gebreke is aan de opdrachtnemer rente verschuldigd over de periode waarin hij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. De verschuldigde rente bedraagt de wettelijk geldende rente.
5.3 Indien de opdrachtgever met een door hem aan de opdrachtnemer verschuldigde betaling in gebreke is zijn alle andere vorderingen die de opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat er een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van opeisbaarheid is de opdrachtgever over het bedrag van die vorderingen aan de opdrachtnemer een rente verschuldigd op de voet van het bepaalde in het vorige lid.
5.4 De opdrachtgever doet afstand van het recht op schuldvergelijking.
5.5 Indien de opdrachtgever het bedrag der declaratie betwist dient hij zijn bezwaren aan de opdrachtnemer binnen 14 dagen na de declaratiedatum schriftelijk mee te delen op straffe van verval van het recht van reclame.
5.6 Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.
5.7 Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft de opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van eventuele afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk annuleren van de onderliggende overeenkomst. Het laatste bij eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever zonder dat rechtelijk tussenkomst zal zijn vereist en eventueel tegen pro rata restitutie van het door de opdrachtgever terzake reeds betaalde. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever als gevolg van de afgekeurde werkzaamheden of annulering van de overeenkomst gelede schade.
5.8 Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten verband houdende met inning van enige vordering op de opdrachtgever komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht ten minste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen, met een minimum van € 250.
5.9 De opdrachtnemer is steeds gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens betalingsverplichting en de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid zal zijn gesteld, zonder daarbij aansprakelijk te zijn voor enige gevolgschade.
5.10 De opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van zaken die hij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van enige opdracht onder zich heeft op te schorten totdat hem zijn vorderingen terzake van enige opdracht zijn voldaan, zonder daarbij aansprakelijk te zijn voor enige gevolgschade.

Art. 6 Machtiging
6.1 Opdrachtgever machtigt het kantoor gedurende de duur van de opdracht onvoorwaardelijk, met het recht van substitutie, namens hem te handelen en te tekenen terzake van aangiften en regelingen van belastingen, sociale verzekeringen, heffingen en retributies.

Art. 7 Industrieel en intellectueel eigendom
7.1 Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van de opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, etcetera, worden en blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend het eigendom van de opdrachtnemer, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, etcetera, van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten, openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan de opdrachtnemer voorbehouden.

Art. 8 Opslag gegevens
8.1 De opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van opdrachtgever afkomstige informatie gedurende de looptijd van de betreffende opdracht. Behoudens tegenbewijs wordt de opdrachtnemer geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
8.2 Het risico terzake van beschadiging of teloorgaan van bij de opdrachtnemer of derden opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever.
8.3 Het risico terzake van beschadiging of teloorgaan van informatie tijdens vervoer of verzending is steeds voor de opdrachtgever ongeacht of het vervoer of de verzending geschied door of namens de opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden.
8.4 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden verband houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorgaande leden bedoelde informatie.

Art. 9 Overmacht
9.1 Onvoorziene omstandigheden, van welke aard ook, alsmede mobilisatie, oorlog en oorlogsgevaar, contingenterings- of andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, brand, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden, van wie de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens de opdrachtnemer om welke reden dan ook waardoor de opdrachtnemer de opdracht niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanning en of kosten kan verrichten, zullen voor de opdrachtnemer als overmacht gelden.
In geval van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of ten dele te annuleren of op te zeggen, zulks door een eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst, en zonder dat de opdrachtnemer terzake van de opdrachtgever door de annulering geleden schade tot enige vergoeding is verplicht.

Art. 10 Aansprakelijkheid
10.1 Indien de opdrachtnemer ten opzichte van de opdrachtgever om welke reden dan ook aansprakelijk zal zijn voor enige door de opdrachtgever geleden schade is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot aan het bedrag dat de opdrachtnemer de opdrachtgever voor die specifieke opdracht in rekening heeft gebracht of zou brengen in het boekjaar waarin de schade is ontstaan. Het salaris van de opdrachtnemer wordt bij de berekening van de aansprakelijkheid slechts in aanmerking genomen voor zover het betrekking heeft op de werkzaamheden waardoor of in verband waarmee de schade is ontstaan.

Art. 11 Geschillen en toepasselijk recht
11.1 Terzake van alle geschillen verband houdende met offertes, opdrachten en overeenkomsten welke door deze voorwaarden worden beheerst is tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie behoort van de kantonrechter, de rechter van de woonplaats van de opdrachtnemer bevoegd.
11.2 Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is Nederlands recht van toepassing.


Rev. 141229N
 
 
AIDON International Business Services B.V. - Cort van der Lindenlaan 52 - 1412 CA  Naarden - The Netherlands - T +31 (0)35-6 946 946
Over AIDON About AIDON Algemene Voorwaarden Terms and conditions Disclaimer NL Disclaimer ENG Kosten / Costs
Contact Routebeschrijving Route description

©2022 AIDON    |    Powered by: IJsSoft